2015-04-19

Välkomna till Brf Solskenets årsmöte!

(Längst ner på sidan finns årsredovisning, motioner etc som ni kan ladda ner)

På årsmötet kommer valberedningen att föreslå namn på de 14, sju ordinarie och sju suppleanter som ska ingå i nästa års styrelse. Val av valberednings tre platser kommer även att hållas. Vidare kommer även inlämnade motioner (förslag från medlemmarna) att behandlas.

Vi bjuder på fika! Kom i tid då vi låser dörrarna kring 18.10 pga vi måste fastställa en röstläng när de olika valen ska hållas. 

Dagordning

Denna dagordning ersätter inte den dagordning som skickats ut då den kan skilja sig något.

a) Stämmans öppnande

b) Fastställande av röstlängd

c) Val av stämmoordförande

d) Val av stämmosekreterare

e) Val av en person som jämte ordförande justerar protokollet

f) Val av rösträknare

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

i) Framläggande av revisorernas berättelse

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

k) Beslut om resultatdisposition

I) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter

o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

r) Val av valberedning

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

t) Stämmans avslutande

När: Onsdag 6 Maj klockan 18.00

Var: Klostergårdsskolans matsal 

Vem: Endast medlemmar (bostadsrättinnehavare)

OBS dörrarna stängs 18.10 pga vi måste få en godkänd röstlängd OBS